Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti MyGreen s.r.o. od 01.11.2022 

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.mygreen.cz, jehož provozovatelem je MyGreen s.r.o. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Tyto obchodní podmínky (dále jen„obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a dalších účinných právních předpisů. Veškeré zdravotní tvrzení je o léčivé látce tak jak je popsána na seznamu léčivých látek Ministerstva Zdravotnictví, nikoliv o doplňcích stravy, které na tomto internetovém obchodě prodáváme.

Vymezení pojmů

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Kupujícím spotřebitelem,nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupující který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata. Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

Kontaktní údaje

Jméno: MyGreen sro Místo: Bělehradská 858/23, 120 00, Praha 2 - Vinohrady IČ: 17636124 Telefonní číslo: +420 607 653 535 E-mailová adresa: mygreenpruduct@gmail.com

Informace

Informace o zboží a ceně poskytnuté prodávajícím jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uvedeny včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, s výjimkou nákladů na doručení. Kupující může uhradit cenu zboží a případné další náklady spojené s dodáním, jak je uvedeno ve smlouvě, následujícími způsoby: (a) dobírkou v místě určeném kupujícím v objednávce; (b) převodem na účet Prodávajícího, číslo účtu 6377353399/0800, na Česká Spořitelne

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na připojení k internetu, náklady na telefonní hovory) hradí sám Kupující. Kupující objednává zboží následujícím způsobem:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

Při zadávání objednávky si kupující vybere položky, počet položek, způsob platby a doručení. Před odesláním objednávky je kupující oprávněn zkontrolovat a změnit údaje zadané v objednávce. Kupující odešle objednávku Prodávajícímu kliknutím na tlačítko OBJEDNÁVKA; údaje uvedené v objednávce jsou proto prodávajícím považovány za správné. Platná objednávka musí vyplnit všechny požadované informace ve formuláři a potvrdit kupujícímu, že se s těmito podmínkami seznámil. Ihned po obdržení objednávky je kupujícímu na uvedené e-mailové adrese zasláno automatické potvrzení přijetí objednávky. Toto potvrzení se nepovažuje za uzavřenou smlouvu. Připojeny jsou současné obchodní podmínky definované prodejcem. Kupní smlouva bude uzavřena až po obdržení objednávky prodávajícím. Potvrzení objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. Ihned po obdržení objednávky je na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím zasláno potvrzení o provedení objednávky. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. K potvrzení jsou připojeny aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouvu uzavírá prodávající s potvrzením objednávky na e-mailovou adresu kupujícího. V případě, že Prodávající nesplní některý z požadavků uvedených v objednávce, bude na jeho e-mailovou adresu zaslána aktualizovaná verze objednávky. Taková upravená nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena kupujícím a potvrzuje přijetí této nabídky na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může objednávku zrušit dříve, než obdrží potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může objednávku zrušit telefonicky na telefonní číslo prodávajícího nebo e-mailem uvedeným v těchto obchodních podmínkách. Dojde-li ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvádění ceny předmětu v internetovém obchodě nebo během procesu objednávání, není Prodávající povinen dodat zboží Kupujícímu za tuto zjevně chybnou cenu, i když Kupující obdržel automatické potvrzení objednávky za těchto podmínek. Prodávající neprodleně informuje kupujícího o chybě a zašle kupujícímu upravenou nabídku na jeho e-mailovou adresu. Aktualizovaná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v tomto případě uzavřena kupujícím a potvrzuje, že novou verzi obdržel na e-mailovou adresu prodávajícího.

Evidence prodeje

Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), jeprodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň jepovinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; vpřípadě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.Prodávající vystavuje účtenky dle Zákona o evidenci tržeb velektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě

Zákaznický účet

Kupující má přístup ke svému zákaznickému účtu po jeho online registraci. Kupující může zadávat objednávky ze svého zákaznického účtu. Kupující může zboží objednávat i bez registrace. Kupující je povinen poskytnout správné a pravdivé informace při registraci na zákaznický účet a při zadávání objednávek. Kupující je povinen aktualizovat údaje zadané v uživatelském účtu při jakékoli změně. Údaje poskytnuté kupujícím v zákaznickém účtu a při zadávání objednávek jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných pro přístup k jeho zákaznickému účtu. Prodávající nenese odpovědnost za možné zneužití zákaznického účtu třetími stranami. Kupující nedovolí třetím osobám používat zákaznický účet. Prodávající může zrušit účet zákazníka, zejména pokud kupující již tento účet nepoužívá, nebo pokud kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy a obchodních podmínek. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být vždy k dispozici, zejména s ohledem na nezbytnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo nezbytnou údržbu hardwaru a softwaru třetí strany.

Právo na odstoupení od smlouvy

V případě, že je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující na základě občanského zákoníku § 1829 prg 1 právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od obdržení věci bez udání důvodu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu zasláno ve lhůtě stanovené v předchozím odstavci a kupující prohlásí, že odstoupil od smlouvy a v ideálním případě uvedl číslo objednávky, datum nákupu a případně číslo účtu pro vrácení peněz. K odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít také vzorový formulář poskytnutý prodávajícím. Odstoupení od smlouvy lze zaslat na adresu sídla prodávajícího nebo na jeho e-mailovou adresu. Vzhledem k tomu, že kupující odstoupí od smlouvy, jak je popsáno v předchozích odstavcích, vrátí prodávající peněžní prostředky získané od kupujícího (s výjimkou částky představující dodatečné náklady na doručení vyplývající z kupujícího zvoleného způsobu dodání jiného než nejlevnější standardní způsob doručení) nabízené prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupujícího, stejným způsobem, jak prodávající obdržel platbu od kupujícího, nestanoví-li kupující jinak. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit náklady hrazené kupujícím již při vrácení věci kupujícím nebo jiným způsobem, pokud s tím kupující souhlasí a nezpůsobuje kupujícímu žádné další náklady. Jakmile kupující odstoupí od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží bylo prodáno prodávajícímu. Ustanovení občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy do 14 dnů podle § 1829 odst. 1 písm. občanského zákoníku nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení věcí. V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od obdržení věci podle 1829 (1) prg. občanského zákoníku poskytne kupující prodávajícímu vše, co získal na základě předmětné smlouvy, včetně darů, do 14 dnů. Pokud to již není možné (např. Mezitím byly položky zničeny nebo spotřebovány), poskytne kupující peněžitou náhradu za to, co již nelze vydat. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit právo kupujícího na odškodnění a zahrnout jeho nárok do vrácené kupní ceny, a tím vrátit kupujícímu sníženou kupní cenu podle § 1833 TZ. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo v případě, že výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží zastavil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající neprodleně uvědomí kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí veškeré poplatky, které kupující obdrží, včetně nákladů na dopravu, do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy stejným způsobem nebo jiným způsobem, který určí kupující.

Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí Jsou-li obdržené položky vadné v době, kdy kupující převzal předmět (např. Nemá dohodnuté nebo legitimně očekávané vlastnosti, neodpovídá obvyklému nebo dohodnutému účelu, je neúplný, množství, míra, hmotnost nebo kvalita neodpovídají jiným zákonným, smluvním nebo předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které odpovídá prodávající. Kupující může od prodávajícího požadovat bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny nejpozději do dvou let od obdržení věci; pokud to není nepřiměřené povaze vady (zejména pokud vadu nelze odstranit bez zbytečného odkladu), může kupující požadovat, aby byla nová věc nebo její součást bez vady, pokud se vada vztahuje pouze na tuto konkrétní část . Pokud oprava nebo výměna věci není možná, může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši na základě odstoupení od smlouvy. Pokud je vada zjevná do šesti měsíců od jejího přijetí kupujícím, má se za to, že věc byla v okamžiku přijetí již vadná. Prodávající není povinen vyhovět požadavku kupujícího, pokud prokáže, že kupující o vadě věděl před přijetím věci nebo že sám vadu způsobil. V případě použitého zboží prodávající nenese odpovědnost za vady odpovídající rozsahu předchozího použití nebo opotřebení. Za zboží prodávané za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla dohodnuta nižší cena. Místo práva na výměnu zboží má kupující právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Kupující je oprávněn uplatnit si právo z vady, která nastane u spotřebního zboží, do dvaceti čtyř měsíců od přijetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měl předmět při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, i když se to projeví později. Právo kupujícího vznikne rovněž vadou později způsobenou tím, že prodávající poruší svou povinnost. Kupující je povinen vadu prodávajícímu neprodleně nahlásit, jakmile ji bude schopen včas zjistit a dostatečně pečlivě identifikovat. V této lhůtě je kupující oprávněn požadovat vrácení zboží a podle své volby požadovat, aby vada, která představuje podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, zda je vada odstranitelná nebo neodstranitelná), je:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebododáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Za významné porušení smlouvy se považuje to, o kterém porušující strana věděla nebo o kterém musela vědět v době uzavření smlouvy, pokud druhá strana nepředpokládala porušení. V případě vady, která představuje menší porušení smlouvy (bez ohledu na to, zda je vada odstranitelná nebo neodstranitelná), je kupující oprávněn požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud k odstranitelné vadě došlo opakovaně po opravě (třetí reklamace na stejnou vadu nebo čtvrtá na jinou vadu), nebo pokud mají položky řadu vad (nejméně tři vady současně), může kupující požadovat slevu z kupní cena nebo odstoupení od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady způsobené běžným používáním a opotřebením nebo nedodržováním pokynů pro použití.

Vyřizování stížností

(podrobné informace lze uvést v části Reklamační řád) Jakmile je vada zjištěna, je kupující povinen neprodleně podat reklamaci prodávajícímu nebo osobě odpovědné za opravu. Pokud tak učiní písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a žádost o vyřízení reklamace. Kupující je povinen informovat prodávajícího o tom, jaké právo (způsob o vyřízení reklamace) se rozhodl při hlášení závady nebo ne příliš dlouho po nahlášení závady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná pouze tehdy, pokud kupující požádal o opravu vady, která se dále ukáže jako neodstranitelná. Pokud kupující včas neuplatní své právo na podstatné porušení smlouvy, má práva jako na méně závažné porušení smlouvy. Pokud Prodávající odmítne vadu odstranit, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu od vyřízení reklamace nebo do doby, kdy byl kupující povinen zboží vyzvednout. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím e-mailu nebo SMS. Kupující má v případě oprávněné reklamace nárok na náhradu přiměřeně vzniklých nákladů.

Ochrana osobních údajů

Když používáte naše služby, sbíráme různé typy údajů, jakojsou vaše uživatelské jméno a heslo, vaše kontakty a dalšínastavení. Sledujeme, jaké produkty si prohlížíte na našemwebu a z jakého zařízení, jaké z našich nabídek zaslaných emailemvás zaujaly a odvozujeme z toho další údaje o vás,abychom vám zobrazili nabídky na míru a v budoucnu mohlináš web dále zlepšovat. Pokud u nás nakoupíte, nebo sivytvoříte účet, pracujeme také se jménem a příjmením, vašimiobjednávkami a údaji, které si nastavíte ve svém účtu.

 • Zpracováváme následující osobní údaje:
 • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno apříjmení, uživatelské jméno a heslo, popř. číslo průkazutotožnosti, pokud nakupujete na splátky, IČO a DIČ,pokud jste podnikatel;
 • kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, kterénám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa,telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa aváš kontakt na sociálních sítích;
 • vaše nastavení, která zahrnují informace ve vašem účtu, zejména vaše uložené adresy a profily, nastavení zpravodajů, členství věrnostních programů, nákupní seznamy (tzv. hlídací psi), hodnocení vašich produktů a služeb a vyplněné dotazníky;
 • údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejménaúdaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobudoručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje oreklamacích;
 • údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdyjej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, zejména zboží aslužby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte,způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky ataké údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte,jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikacezařízení, jeho technické parametry jako operační systém ajeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jehoverze a také údaje získané ze souborů cookie aobdobných technologií pro identifikaci zařízení;
 • údaje o vašem chování při čtení zpráv, které vámzasíláme, zejména časy otevření zpráv a také údaje ozařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z níodvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technicképarametry jako operační systém a jeho verze, rozlišeníobrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze;
 • odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údajeodvozené z vašeho nastavení, údajů o zboží a službách,které si u nás nakoupíte, údajů o vašem chování na webua údajů o vašem chování při čtení e-mailů, které vámzasíláme; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví,věku, finanční situaci, nákupním chování a vztahu krůznému zboží a službám;
 • údaje související s využitím call centra nebo návštěvouprodejny, kterými jsou zejména záznamy telefonníchhovorů s call centrem, identifikace zpráv, které námzasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy, a nahrávkyz kamerových systémů na prodejnách.

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl.13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 oochraně fyzických osob v souvislosti se zpracovánímosobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a ozrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraněosobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) souvisejícíse zpracováním osobních údajů kupujícího pro účelyplnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvěa pro účely plnění veřejnoprávních povinnostíprodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštníhodokumentu.

Urovnávání sporů

Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou řešeny obecnými soudy. Na základě zákona o ochraně kupujícího č. 634/1992 Sb., Ve znění pozdějších předpisů, má kupující, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu v návaznosti na kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytování služeb. Česká obchodní inspekce je oprávněným subjektem pro mimosoudní řešení sporů. Více informací je k dispozici na www.coi.cz. Mimosoudní urovnání spotřebitelského sporu bude zahájeno výhradně na návrh kupujícího a pouze v případě, že by nebylo možné vyřešit spor přímo s prodávajícím. Návrh lze podat nejpozději 1 rok ode dne, kdy si kupující poprvé uplatnil své právo, které je předmětem sporu. Kupující má právo zahájit mimosoudní řešení sporů online prostřednictvím platformy ODR dostupné na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/. Tento postup se nepovažuje za mediaci podle zákona č. 202/2012 Sb., O mediaci, ve znění pozdějších předpisů, ani za rozhodčí řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., O rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho použitím není dotčeno právo stran obrátit svůj nárok na Českou obchodní inspekci nebo soud. Po dobu trvání mimosoudního urovnání sporu promlčecí lhůta nebo vyloučení podle občanského zákoníku nezačne běžet nebo nezačne běžet, dokud jedna ze sporných stran výslovně neodmítne pokračovat v urovnání.

Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právními předpisy České republiky. Pokud vztah vytvořený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, strany se dohodly, že se tento vztah řídí právem České republiky. Tím nejsou dotčena práva Kupujícího podle obecně závazných právních předpisů. Pokud jde o kupujícího, není prodávající vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 prg. 1 písm. E) občanského zákoníku. Všechna práva na web prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotografií, filmů, grafiky, ochranných známek, log a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat web nebo jeho část bez souhlasu prodávajícího. Prodávající neodpovídá za chyby způsobené zásahem třetích stran do internetového obchodu nebo způsobeným jeho použitím v rozporu s jeho účelem. Při používání internetového obchodu nesmí kupující používat postupy, které by mohly poškodit jeho fungování, a nesmí se účastnit žádných činností, které by mu nebo třetím osobám mohly umožnit zneužití softwaru nebo jiných částí internetového obchodu nebo jeho použití v takových obchodech. způsobem, který může být v rozporu s jeho účelem. Kupující tímto přebírá na základě ustanovení § 1765 prg. 2 občanského zákoníku. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná. Prodávající může změnit nebo zveřejnit znění obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé v průběhu účinného období předchozí verze obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem účinnosti 1.11.2022.